Info telefon: 048-240-520 rezervacije@marbis.hr

Opći uvjeti

OPĆI UVJETI I UPUTE ZA TURISTIČKE ARANŽMANE
1. OPĆI UVJETI
Opći uvjeti i upute za turističke aranžmane sastavni su dio ponude, programa putovanja te ugovora o putovanju između Marbisa odnosno ovlaštene agencije za prodaju Marbisovih programa i putnika odnosno ugovaratelja putovanja ili roditelja/staratelja u slučaju kada ugovaratelj putovanja sklapa ugovor u korist treće osobe kao putnika (u daljnjem tekstu PUTNIK). Ukoliko je u programu putovanja objavljena odredba različita od općih uvjeta primjenjuje se odredba iz programa. Ugovor se smatra obvezujućim nakon što ga potpiše djelatnik agencije Marbis ili ovlaštene agencije i putnik. Ukoliko putnik nije u mogućnosti osobno potpisati ugovor isti se smatra punovažnim nakon što putnik uplati cijenu ugovorenog aranžmana ili dio cijene ako je tako izričito ugovoreno i neosporno osigura uplatu preostalog dijela cijene do ugovorenog datuma. Potpisom ugovora i/ili uplatom akontacije putnik potvrđuje da je upoznat s programom, ugovorom i općim uvjetima i uputama i iste u cijelosti prihvaća.
2. PRIJAVA, REZERVACIJA, UPLATA       
Prilikom prijave putnik je dužan navesti sve osobne podatke potrebne  za realizaciju putovanja i uplatiti 40% od cijene aranžmana, a razliku do pune cijene uplatiti najkasnije 30 dana prije polaska na put ili osigurati dokumentaciju za neosporno plaćanje preostalog dijela aranžmana ako u programu nije drugačije navedeno. Ukoliko putnik ne izvrši uplatu na vrijeme smatra se da je odustao od rezervacije bez mogućnosti povrata uplaćene akontacije. Marbis nije dužan upozoravati putnika pismeno ili usmeno nakon isteka rokova plaćanja. Za «rezervacije na upit» kada Marbis za pojedini aranžman nema mjesta, ali ima mogućnosti dodatno osigurati putnik uplaćuje 100 kn ili 10% od cijene aranžmana ukoliko je upit rađen unutar mjesec dana prije polaska na putovanje. Marbis je dužan u roku od dva radna dana (radnim danom ne smatra se subota) odgovoriti na takav upit. U slučaju da mjesta ne osigura ili ne odgovori u roku od dva radna dana od uplate, uplaćenu akontaciju vraća stranki. U slučaju potvrde rezervacije akontacija se uračunava u cijenu aranžmana. U slučaju da putnik odustane od potvrđene rezervacije povrat akontacije nije moguć.
3. CIJENE ARANŽMANA
Cijene aranžmana rađene su na osnovi cijena na dan izrade kalkulacije i vrijede od dana objavljivanja programa. MARBIS zadržava pravo promjene cijene najkasnije 20 dana prije početka putovanja u slučaju promjene valutnih tečajeva ili promjene u tarifama prijevoznika ili hotelijera ili kod grupnih aranžmana zbog premalog broja prijavljenih putnika. Putnik se obvezuje prihvatiti povećanje ugovorene cijene do 10%. Ukoliko dođe do povećanja ugovorene cijene u iznosu većem od 10% putnik ima pravo odustati od aranžmana, s tim da je to dužan pismenim putem saopćiti MARBISU u roku od 2 radna dana od primljene obavijesti. U slučaju povećanja većeg od 10% kupac ima pravo raskinuti ugovor bez obveze da nadoknadi štetu. Ako putnik svoj odustanak ne dostavi MARBISU u pismenom obliku i u navedenom roku, smatra se da je suglasan s promjenom cijene. Cijene su rađene na osnovi ponuda Marbisovih partnera i ne moraju odgovarati cijenama objavljenim na licu mjesta u destinaciji u kojoj putnik boravi te eventualna razlika u cijeni ne može biti predmet prigovora. Organizator putovanja može predvidjeti da putnik određene usluge koje će se koristiti u inozemstvu plaća na licu mjesta u valuti zemlje u kojoj se nalazi. Za usluge koje se plaćaju na licu mjesta putnik eventualni prigovor podnosi izravno izvršiocu usluge u inozemstvu.
4. KATEGORIZACIJA I OPIS USLUGA
Ponuđeni hoteli, apartmani, hosteli i ostali smještajni objekti opisani su na dan izrade programa prema službenoj kategorizaciji zemlje u koju se putuje. Kategorizacija, standardi smještaja, prehrane, udobnosti i usluga u pojedinim zemljama vrlo su različiti od naše kategorizacije. MARBIS ne preuzima odgovornost za bilo koju usmenu ili pismenu informaciju koja nije u skladu s opisom usluga i objekata u Marbisovim programima važećim za navedeno putovanje, a koja je dana bilo od strane Marbisovih djelatnika ili neke treće osobe. Raspored smještaja po smještajnim objektima određuje recepcija. Ukoliko putnik nije izričito ugovorio sobu/apartman posebnog komfora ili određenih odlika, prihvatiti će bilo koju službeno registriranu sobu/apartman u pojedinom objektu destinacije iz programa putovanja. Na zahtjev putnika Marbis će pokušati udovoljiti putniku i zatražiti određen komfor, sobu s posebnim pogledom ili na određenom katu, ali ne može garantirati ispunjenje takvog zahtjeva. Smještaj nije moguć prije 16 sati na dan korištenja usluge, a isti se mora napustiti do 10 sati na dan završetka korištenja usluge, ukoliko u programu putovanja nije drugačije navedeno. Za kasnije dolaske u smještajne objekte (iza 20 sati) potrebno je najkasnije jedan dan prije polaska na put obavijestiti MARBIS osim ukoliko takav kasniji dolazak nije predviđen programom putovanja.
5. OBVEZE PUTNIKA
Putnik je obvezan brinuti se da podaci koje je dao Marbisu budu točni i dostavljeni na vrijeme te da on sam i njegove osobne isprave i prtljaga ispunjavaju uvjete predviđene graničnim, carinskim, zdravstvenim i drugim propisima vlastite države i države u koju putuje, pridržavati se kućnog reda u prijevoznim sredstvima, ugostiteljskim i hotelskim objektima te surađivati s predstavnikom organizatora putovanja i davateljima usluga u dobroj namjeri. U slučaju nepoštivanja ovih obveza putnik odgovara za počinjenu štetu, a MARBIS otklanja svaku odgovornost za takvu štetu. Iznos štete putnik podmiruje vlasniku objekta (hotela, apartmana i sl.) na recepciji, a kod oštećenja prijevoznog sredstva direktno prijevozniku. Ukoliko putnik zbog nepoštivanja propisa ne može nastaviti putovanje sam snosi sve troškove i posljedice koje zbog toga nastanu. Ukoliko putnik za vrijeme trajanja putovanja izgubi putne dokumente ili mu budu ukradeni, dužan je na vlastiti trošak osigurati nove. Nevaljane putne isprave, odnosno neodobravanje vize koje ima za posljedicu odustajanje od putovanja, ni u kojem pogledu ne obavezuju MARBIS te se primjenjuju uvjeti otkaza putovanja.
Predlažemo svakom putniku da se i osobno informira o zemlji u koju putuje na www.mvp.hr i pogleda popis država visokog rizika prema mišljenju MVP-a RH.
6. PUTNO OSIGURANJE
Prilikom rezervacije aranžmana djelatnici Marbisa ili ovlaštene agencije obvezni su putniku ponuditi "paket" putnog osiguranja koji se sastoji od: dragovoljnog zdravstvenog osiguranja za vrijeme boravka u inozemstvu, osiguranja od posljedica nesretnog slučaja, osiguranja prtljage te osiguranja od otkaza putovanja zbog opravdanih razloga (bolničko liječenje, smrt u obitelji, vojna obveza). Osiguranje se sklapa prilikom prijave. Osiguranja se mogu ugovoriti kod osiguravatelja ili kod MARBISA, pri čemu je putnik dužan dostaviti potrebne podatke za osiguranje i podmiri troškove. Osiguranje od rizika otkaza nije moguće ugovoriti naknadno već samo kod prijave. MARBIS pri osiguranju sudjeluje samo kao posrednik. Potpisom ugovora putnik potvrđuje da mu je ponuđen paket putnog osiguranja.
7. OTKAZ PUTOVANJA OD STRANE PUTNIKA
Putnik ima pravo otkazati putovanje. Vrijeme otkazivanja smatra se kada Marbis primi pismenu obavijest o otkazu aranžmana. Marbis će obračunati troškove otkazivanja po osobi, a visina se određuje prema danima do polaska (ako u programu ili u ugovoru nije navedeno drugačije):
 
LJETOVANJA, SKIJANJA, ODMORI,
UČENIČKE EKSKURZIJE UNUTAR HRVATSKE
EUROPSKA PUTOVANJA,
DALEKA PUTOVANJA,
TEČAJEVI STRANIH JEZIKA I KRSTARENJA
TRIPPING TRAVEL
(studentska putovanja) i
INOZEMNA MATURALNA PUTOVANJA
-do 30 dana prije polaska - 10 % cijene aranžmana, a najmanje 100,00 kn
-od 29-22 dana prije polaska – 25% cijene aranžmana,
-od 21-15 dana prije polaska – 40% cijene aranžmana,
-14-8 dana prije polaska – 80% cijene aranžmana,
-7-0 dana prije polaska - 100% cijene aranžmana
-nakon polaska – 100% cijene aranžmana
 
- do 75 dana prije polaska 25 % cijene aranžmana, a najmanje 100,00 kn
- od 74-30 dana prije polaska – 40% cijene aranžmana,
- od 29-15 dana prije polaska – 80% cijene aranžmana,
- od 15 do prije polaska – 100% cijene aranžmana
- nakon polaska - 100% cijene aranžmana
- do 90 dana prije polaska 20% cijene aranžmana,a najmanje 500,00 kn
- od 89-31 dana prije polaska – 50% cijene aranžmana,
- od 29 do 8 dana prije polaska – 80% cijene aranžmana,
- 7-0 dana prije polaska -i nakon polaska 100% cijene aranžmana
 
NAPOMENA: Iz obzira prema drugima i zbog nastalih troškova, ne možemo raditi iznimke. Predlažemo da putnik uplati osiguranje od rizika otkaza (u slučaju bolesti).
 
Kada su stvarni troškovi ili udio u fiksnim troškovima grupe veći, Marbis zadržava pravo naplate stvarnih troškova.
Troškovi otkazivanja primjenjuju se i na promjene datuma polaska kao i na promjenu putovanja. Ako putnik nađe drugog korisnika koji ispunjava uvjete, Marbis zaračunava troškove zamjene.
8. PRAVO MARBISA NA OTKAZ ILI PROMJENU PROGRAMA
Marbis ima pravo otkazati putovanje najkasnije 5 dana prije polaska u slučaju nedovoljnog broja prijavljenih putnika. Ako u programu nije drugačije navedeno najmanji broj prijavljenih za putovanje autobusom je 45, za prijevoz redovnim zrakoplovnim linijama unutar Europe 20 i na međukontinentalnim letovima 15 putnika. Kod posebno dogovorenih letova potrebna popunjenost je 90%, a vlakom brodom, trajektom i katamaranom potreban broj putnika prema programu.
Ako MARBIS prije početka putovanja značajnije izmjeni program, sadržaj ili cijenu, dužan je obavijestiti putnika u pisanom obliku i ponuditi mu novi ugovor. Putnik se mora najkasnije u roku od dva radna dana izjasniti o prihvaćanju ili odbijanju novog programa. Ako putnik odbije izmijenjeni program ili se ne odazove, Marbis se  obvezuje u roku od 7 radnih dana vratiti putniku uplaćeni iznos, a putnik nema pravo na naknadu štete. U slučaju prihvata izmijenjenog programa isti se smatra novim ugovorom, a se putnik se odriče svih potraživanja prema MARBISU s bilo kojeg pravnog osnova koji bi proizlazio iz prvotnog ugovora. Ako Marbis otkaže putovanje putnik ima pravo na povrat uplaćenog iznosa, ali nema pravo na namiru troškova vize, cijepljenja ili sličnih usluga koje su potrebne ili obavezne za pojedini program.
Ako MARBIS nakon početka putovanja nije pružio veći dio ugovorenih usluga ili ako ocijeni da neće biti u stanju osigurati ispunjenje većeg dijela ugovorenih usluga, može na svoj teret, a uz suglasnost putnika izvršiti izmjene programa za nastavak putovanja te po potrebi obeštetiti putnika za razliku u cijeni između ugovorenih i stvarno pruženih usluga. Uz pismeni pristanak putnika MARBIS može neizvršeni dio usluge zamijeniti nekom drugom uslugom pri čemu se putnik odriče prava na potraživanja od MARBISA za tako međusobno ugovoreni i izmijenjeni dio putovanja u odnosu na sklopljeni ugovor o putovanju.
Najveći iznos štete može biti iznos cijene ugovorenog aranžmana. MARBIS je ovlašten jednostranom izjavom potpuno ili djelomično raskinuti ugovor bez obveze naknade štete putniku, ako nastupe vanjske izvanredne i nepredvidive okolnosti koje se nisu mogle spriječiti, izbjeći ili otkloniti a koje bi da su postojale u vrijeme sklapanja ugovora o organiziranju putovanja bile opravdan razlog za MARBIS da ne sklopi ugovor. U tom slučaju putniku ima pravo na isplatu uplaćenog iznosa u cijelosti, odnosno razlike u cijeni između ugovorenih i pruženih usluga. MARBIS zadržava pravo promjene dana ili sata putovanja zbog promjene reda letenja, reda plovidbe brodova ili zbog nastupanja nepredviđenih okolnosti, pravo promjene smjera putovanja ukoliko se promjene uvjeti za putovanje (promijenjen red letenja, sigurnosna situacija u određenoj zemlji, elementarne nepogode ili druge situacije na koje MARBIS ne može utjecati) i to bez naknade štete, a prema važećim propisima u domaćem i međunarodnom prometu. MARBIS ne preuzima odgovornost za promjene radi nepredviđenih okolnosti i više sile u toku putovanja. U tom slučaju može osigurati usluge s obzirom na datu situaciju. MARBIS ne odgovara za eventualne pogreške u tisku programa u sklopu brošura / kataloga kao i za pogrešne unose podataka od strane operatera na  marbisovim web-stranicama.
9. RJEŠAVANJE PRIGOVORA
Za neispunjene ugovorene usluge putnik ima pravo prigovora prodajnom mjestu u kojem je uplatio aranžman. Prigovor podnosi pismenim putem u roku od 8 dana od dana završetka putovanja. U interesu je putnika da nastupa u dobroj namjeri, iskaže volju za rješavanjem prigovora tijekom putovanja te svoj pismeni prigovor uputi davatelju usluge na licu mjesta (recepciji, prijevozniku, ugostitelju ili putničkoj agenciji u odredištu) te od davatelja usluga zatraži pismenu potvrdu da je zaprimio prigovor. Svaki putnik - nositelj ugovora prigovor podnosi zasebno. MARBIS neće uzeti u razmatranje grupne prigovore. MARBISje dužan donijeti pismeno rješenje na prigovor u roku od 14 dana po primitku prigovora. MARBIS može odgoditi rok donošenja rješenja pritužbe zbog prikupljanja informacija i provjere navoda žalbe kod davaoca usluge, o čemu je dužan, u  pismenom  obliku, obavijestiti putnika podnosioca prigovora. MARBIS će rješavati samo one prigovore za koje putnik dostavi dokaz da je uputio pismeni prigovor davatelju usluge na licu mjesta i da se uzrok nije mogao otkloniti na licu mjesta. Ukoliko je zbog krivnje MARBISA došlo do neispunjavanja programa ili dijela usluga, putnik ima pravo na naknadu u visini stvarne vrijednosti neiskorištenih usluga i ne može obuhvatiti već iskorištene usluge kao ni cjelokupni iznos aranžmana. Ovime se isključuje pravo kupca na naknadu idealne štete. Marbis ne prihvaća reklamacije po aranžmanima “Last minute» - ponude u zadnji čas i «Fortuna sistemu». Dok MARBIS ne donese rješenje, putnik se odriče posredovanja bilo koje druge osobe, arbitraže UHPA-e, sudske ustanove ili davanja informacije u medije. Prije pokretanja sudskog postupka preporučamo obraćanje Arbitražnoj komisiji UHPA-e (Udruga hrvatskih putničkih agencija, www.uhpa.hr) čiji je MARBIS član. U slučaju sudskog spora, nadležan je  sud u Koprivnici.
10. ZDRAVSTVENI PROPISI
Za putovanja u određene zemlje obavezno je cijepljenje koje je putnik dužan obaviti, pribaviti dokument te posjedovati potvrdu tijekom putovanja. Ukoliko  takav propis nastupi nakon zaključivanja ugovora o putovanju to ne može biti razlogom raskida ugovora. Putnik je obvezan obavijestiti MARBIS o svim činjenicama u pogledu svog zdravlja, navika i sl.( određena vrsta hrane, kronične bolesti, alergija i sl.). Predlažemo uplatu police za zdravstveno osiguranje.
11. PRTLJAGA
Putnik ima pravo na besplatan prijevoz prtljage do određene težine, koju određuje prijevoznik. Prijevoz prtljage vrši se na putnikov rizik. Kod zrakoplovnog prijevoza višak prtljage putnik doplaćuje sam prema važećim pravilima i cijenama prijevoznika. Djeca do  2. godine nemaju pravo na besplatan prijevoz prtljage. Marbis ne odgovara za ukradenu, izgubljenu ili uništenu prtljagu. Prijave za izgubljenu prtljagu i dragocjenosti putnik upućuje direktno prijevozniku ili hotelu.  Preporučamo uplatu police za osiguranje prtljage i najam sefa u hotelu.
12. JAMČEVNO OSIGURANJE
Turistička agencija Marbis zaključila je jamčevno osiguranje u slučaju platne nemogućnosti ili stečaja. Putnik  zatečen na putovanju treba na najbrži način kontaktirati osiguravatelja Allianz osiguranje d.d. Zagreb te navesti adresu ili broj telefona gdje ih predstavnik osiguranja može kontaktirati. Ovaj dokument vrijedi kao potvrda o osiguranju za slučaj stečaja ili platne nemogućnosti organizatora putovanja. Broj police jamčevnog  osiguranja  1500-170679242.
13. OSIGURANJE OD ODGOVORNOSTI
Sukladno Zakonu o pružanju usluga u turizmu, MARBIS ima kod osiguravajućeg društva Allianz Zagreb d.d., sklopljenu policu broj 1500-170679242 o osiguranju od odgovornosti za štetu koju prouzroči putniku neispunjenjem, djelomičnim ispunjenjem ili neurednim ispunjenjem obveza koje se odnosi na paket – aranžman.
14. ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA
Putnik osobne podatke daje dobrovoljno. Osobni podaci putnika potrebni su u procesu realizacije tražene usluge i koristit će se za daljnju međusobnu komunikaciju (npr. pismo namjere, upute o uplati, obavijesti o realizaciji usluge).
Marbis d.o.o. se obvezuje da neće osobne podatke korisnika iznijeti iz zemlje ili ih dati trećoj osobi, osim partnerima koji sudjeluju u realizaciji ugovorene usluge (npr. smještaj, aviokompanija, prijevoznik, osiguravajuće društvo).
Osobni podaci korisnika čuvat će se u bazi podataka, sukladno odluci Luke Knezića o načinu prikupljanja, obrade i čuvanja osobnih podataka.
Marbis d.o.o. zadržava pravo osobne podatke korisnika usluga upotrebljavati u marketinške svrhe (npr. slanje obavijesti, akcija, promocija, newslettera). Korisnik se u mogućnosti u bilo kojem trenutku odjaviti pomoću poveznice „Odjava“ na kraju svakog maila ili slanjem zahtjeva na odjava@marbis.hr
Prigovor na obradu osobnih podataka u marketinške svrhe neće utjecati na ugovaranje i/ili realizaciju tražene usluge.
15. ZAVRŠNE ODREDBE
Nazivi pojedinih dijelova ovih Općih uvjeta služe za lakše razumijevanje i snalaženje i nemaju utjecaja na njihovo tumačenje.
Ako bi naknadno bilo ustanovljeno da je neka od ovih odredbi Općih uvjeta ili bilo kojeg aneksa za specifična putovanja ništavna to neće imati učinka na ostale odredbe  te Ugovor i ovi Opći uvjeti kao i mogući aneksi za specifična putovanja u cjelini ostaju valjani s time da će ugovorne stranke ništavnu odredbu zamijeniti  valjanom koja će u najvećoj mogućoj mjeri omogućiti ostvarivanje cilja koji se htio postići odredbom za koju je ustanovljeno da je ništavna.
Ovi uvjeti i upute za putovanje isključuju sve dosadašnje uvjete i upute o putovanju. Stranke se obvezuju da će moguće sporne slučajeve riješiti sporazumno. Ukoliko to nije moguće, u slučaju spora nadležan je sud u mjestu poslovanja odgovornog organizatora.
Marbis d.o.o. Koprivnica, Taraščice 15, Koprivnica, 1.1.2014.